Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 5 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Newsletter

 

 

 

 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Všeobecné
obchodní podmínky (dále jen VOP).

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na: http://www.hudebninastroje-zzshop.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost

I. Základní
ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi
smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikatel Jana
Šafránková, IČ 44833946, DIČ CZ515527030, se sídlem Chrpová 33,10600 Praha 10
jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická
osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného
výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se
spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními
zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním
   rejstříku,

 

  • osoba, která podniká na základě
   živnostenského oprávnění,

 

  • osoba, která podniká na základě
   jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a

 

 • osoba, která provozuje
  zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní
vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené
těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými
ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších
předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi
VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil
s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační
řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi souhlasí, a to ve
znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v
obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání
registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího
nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno
jinak.

Kupní
smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem
k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky
nebo v prodejně, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím
spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím nebo zakoupením a zaplacením
zboží na prodejně. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu
informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení
nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze
na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto
postupu viz bod V. Objednávání.

Obrázky zde uvedené slouží pouze pro ilustrační
účely. Skutečný vzhled produktů se může lišit.


Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná
objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena
momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s
tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny
výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České
republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude
mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či
prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce
a nemusí mít písemnou formu. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu
smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém
jazyce.

Informace o jednotlivých technických
krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek,
kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním
odesláním objednávky se s VOP seznámit. Tyto VOP jsou k dispozici na
jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace avšak
není v žádném případě přípustná jejich reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních
prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v
běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá a
jdou k tíži kupujícího.

II.
Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré
osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s
kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny,
poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či
platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech,
zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní
údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem
splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány,
zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném
znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování
těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a
využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení,
telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s
tímto zpracováním zaslaným na adresu Jana Šafránková, Chrpová 33,106 00 Praha
10. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická,
zejména prostřednictvím kontaktního emailu na webových stránkách www.hudebninastroje-zzshop.cz .

Kupující má právo přístupu ke svým osobním
údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního emailu
včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších
zákonných práv k těmto údajům.

III.
Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody
prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu


Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 18:00 hodin


Příjem objednávek pro expedici ještě týž den po Praze: do 12:00 hodin

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line
e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH,
popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží
zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání
zásob  nebo po dobu časově určenou.

Pokud není u zboží uvedena prodejní
cena (cena na dotaz), jedná se o zboží, které může být prodáno pouze na základě
cenové nabídky kupujícím a po akceptaci této ceny prodávajícím.

V.
Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu
platnou v době objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v závislosti na kursu CZK vúči USD a EUR, nebo v souvislosti se změnou cen u svých dodavatelů. O této skutečnosti bude prodávající kupujícího informovat telefonicky nebo emailem. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHEapod.).

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí
objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky
seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možno následujícími
způsoby:

  • prostřednictvím elektronického
   obchodu na www.hudebninastroje-zzshop.cz (dále jen „e-shop“)

 

  • elektronickou poštou na adrese shop@hudebninastroje-zzshop.cz

 

  • osobně v provozovnách
   prodávajícího

 

 • telefonicky

Prodávající
doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

Prodávající si vyhrazuje
právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či
vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu potencionálního kupujícího objednat
zboží. O tomto odmítnutí prodávající zašle informaci na e-mailovou adresu
kupujícího, nebo toto sdělí písemně nebo telefonicky.

VI.
Odstoupení od smlouvy

Odstoupení
od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v
souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí
zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.
Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy
doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má
právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením
zboží.

Odstoupení a
zboží musí být zasláno na adresu:


Jana Šafránková – Zzshop

Jahodová 31

106 00 Praha 10

Zboží musí kupující spotřebitel
vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního
obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené
zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu
odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží budou
kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže
spotřebitel odstoupit od smluv:

  1. na poskytování služeb, jestliže
   s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14
   dnů od převzetí plnění,

 

  1. na dodávku zboží nebo služeb,
   jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
   prodávajícího,

 

  1. na dodávku zboží upraveného
   podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá
   rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video
   nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální
   obal,

 

  1. na dodávku novin, periodik a
   časopisů,

 

  1. spočívajících ve hře nebo
   spotřebitelské loterii,

 

 1. na dodávku strun a baterií

Rozhodne-li se kupující pro
odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení
zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s
případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem
nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali
částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je
darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že
dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7
obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s
vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto
nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení
kupujícího a prodávající má právo si jejich cenu jednostranně započíst.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu
nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím,
které budou po odečtení či započtení výše uvedených hodnot vráceny kupujícímu
nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je
částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo
k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je
bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi
zaslán.

Odstoupení
od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je
podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že
kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na
stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží
je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro
obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je
oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po
kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv
kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle
bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů).

VII.
Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující
platební podmínky:

  1. platba v hotovosti při nákupu,

 

  1. platba předem bankovním
   převodem,

 

  1. platba přes internetové
   rozhraní banky,

 

  1. platba kartou MasterCard nebo
   Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,

 

  1. na dobírku při doručení zboží
   (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv.
   dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),

 

  1. platba na fakturu se
   splatností,

 

  1. na splátky (pouze v případě, že
   kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej uvedených
   na webové stránce hudebninastroje-zzshop.cz resp. stránce poskytovatele),

 

 1. na leasing (platí pouze pro
  podnikatele). Podmínkou je jednorázový nákup v hodnotě minimálně 20.000,-
  Kč bez DPH a splnění podmínek leasingové společnosti,

Zboží
zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí
škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VIII. Dodací
podmínky

Osobní
odběr:

Zboží může převzít pouze kupující.
Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání
přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat
přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p.. Podmínkou je objednávka
přijatá do 18:00 resp. Do 12:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR
do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně
prodávajícího do tří pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech
nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato
forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho
jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Zasílání
kurýrem (po Praze):

Platí pro objednávky přijaté do 12:00
pracovního dne, které budou doručeny po Praze do 5 hodin (respektive 90 minut –
dle zvolené možnosti) od potvrzení objednávky obchodníkem ze strany
prodávajícího. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Pokud nebude zboží v této lhůtě doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně
prodávajícího (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany
spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující
právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např.
právo na náhradu škody).

Zasílání
přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat
přepravní službou, např. DPD. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00.
Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 24 hodin. Cena přepravy
se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno
kupujícímu do 24 hodin (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků
ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena) z
důvodů ležících na straně prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit
(tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Ceny dopravy naleznete na webové
stránce eshop.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je
spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání
překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky
s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní
smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto
poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat
v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je
nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu shop@hudebninastroje-zzshop.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol
a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje
kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že
se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční
podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním
řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako
záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a
reklamační řád jsou platné a účinné od 24. 9. 2012. Prodávající si vyhrazuje
právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Exkluzivně v našem obchodě

  

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz